ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

Od 1 stycz­nia 2013 roku, osoba ubez­pie­czona w NFZ może potwier­dzić swoje prawo do świad­czeń opieki zdro­wot­nej w nastę­pu­jący sposób:

 1. Na pod­sta­wie numeru PESEL za oka­za­niem doku­mentu toż­sa­mo­ści: np. dowodu oso­bi­stego, prawa jazdy, pasz­portu, legi­ty­ma­cji uczniow­skiej — w przy­padku osoby, która nie ukoń­czyła 18 r.ż.

 2. Oka­zu­jąc jeden z nadal obo­wią­zu­ją­cych papie­ro­wych doku­men­tów potwier­dza­ją­cych ubez­pie­cze­nie, np. legi­ty­ma­cję ubez­pie­cze­niową, dolny odci­nek druku RMUA lub zaświad­cze­nie od pra­co­dawcy. Wykaz wszyst­kich doku­men­tów oraz okresy ich waż­no­ści znaj­dziesz tu: https://nfz-lodz.pl/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/332-abc-swiad-med/1407-potwierdzenie-prawa-do-wiadcze

 3. Skła­da­jąc pisemne oświad­cze­nie o pra­wie do świadczeń.

EWUŚ to elek­tro­niczny sys­tem wery­fi­ka­cji upraw­nień pacjen­tów, który umoż­li­wia natych­mia­stowe potwier­dze­nie prawa do świad­czeń finan­so­wa­nych przez NFZ.W pla­ców­kach, które korzy­stają z sys­temu eWUŚ, aby potwier­dzić prawo do bez­płat­nego lecze­nia wystar­czy, że będziesz miał przy sobie doku­ment na pod­sta­wie któ­rego zosta­nie zwe­ry­fi­ko­wany twój nr PESEL.

Twój numer PESEL to klucz do wery­fi­ka­cji Two­ich upraw­nień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł spraw­dzić elek­tro­nicz­nie w sys­te­mie NFZ, czy masz aktu­alne prawo do bez­płat­nych świad­czeń zdro­wot­nych, czy będzie mógł wypi­sać Ci bez obaw refun­do­waną receptę lub skie­ro­wać na bada­nia.
Podaj swój numer 
PESEL w reje­stra­cji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będzie­cie mieli pew­ność, że NFZ sfi­nan­suje Twoje leczenie.

Ważne!
Jeżeli Twoje dziecko nie ukoń­czyło 3-go mie­siąca życia i nie ma jesz­cze nada­nego 
PESEL, przy­cho­dząc z nim do leka­rza, powi­nie­neś podać w reje­stra­cji swój PESEL.

 

 

Jeżeli w reje­stra­cji otrzy­mamy infor­ma­cję, że sys­tem e-WUŚ nie potwier­dza naszego prawa do bez­płat­nych świad­czeń, nie ozna­cza to, że nie możemy sko­rzy­stać z zapla­no­wa­nej wizyty czy leczenia!

Jeśli pacjent jest prze­ko­nany, że ma prawo do świad­czeń, może je potwier­dzić za pomocą doku­men­tów, które oka­zy­wał do tej pory lub zło­żyć oświad­cze­nie o pra­wie do świad­czeń, które musi zawierać:

 • imię i nazwi­sko pacjenta,

 • adres zamiesz­ka­nia,

 • pod­stawa prawna do świad­czeń  np. eme­ry­tura, umowa o pracę,

 • numer PESEL,

 • doku­ment potwier­dza­jący tożsamość.

W takiej sytu­acji warto jed­nak spraw­dzić infor­ma­cję o naszych (i zgło­szo­nych przez nas osób, np. dziecka, mał­żonka, wnuka) uprawnieniach do bez­płat­nego lecze­nia u swo­jego pra­co­dawcy, w ZUS-ie, KRUS-ie, urzę­dzie pracy, u zleceniodawcy. 

 

e-WUŚ nie potwier­dza prawa do świad­czeń — dlaczego?

Infor­ma­cje o oso­bie ubez­pie­czo­nej mogły nie zostać prze­ka­zane przez inne insty­tu­cje do bazy NFZ albo osoba ubez­pie­czona nie zgło­siła człon­ków swo­jej rodziny do ubez­pie­cze­nia.
W takiej sytu­acji warto spraw­dzić nasze (i zgło­szo­nych przez nas osób, np. dziecka, mał­żonka, wnuka) prawo do bez­płat­nego leczenia.

Gdzie to wyja­śnić? U płat­nika składek:

 • pra­cow­nik – u pracodawcy

 • zle­ce­nio­biorca (osoba zatrud­niona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy

 • eme­ryt i ren­ci­sta – w ZUS lub KRUS

 • osoba, która pobiera zasi­łek przed­eme­ry­talny lub świad­cze­nie przed­eme­ry­talne - w ZUS

 • osoba pobie­ra­jąca zasi­łek stały z pomocy spo­łecz­nej – w ośrodku pomocy społecznej

 • osoby pobie­ra­jące świad­cze­nie pie­lę­gna­cyjny lub doda­tek do zasiłku rodzin­nego z tytułu samot­nego wycho­wy­wa­nia dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bez­ro­bot­nych – u wójta, bur­mi­strza lub pre­zy­denta miasta

 • przed­się­biorca – w ZUS

 • rol­nik wraz z domow­ni­kami – w KRUS

 • osoby ubez­pie­cza­jące się dobro­wol­nie - w NFZ

 

Jeżeli stu­diu­jesz, żeby mieć prawo do świad­czeń opieki zdro­wot­nej, musisz być zgło­szony do ubezpieczenia.

Kto może zgło­sić Cię do ubezpieczenia?

 • Twoi rodzice lub opie­ku­no­wie prawni — jako członka rodziny

 • szkoła, szkoła wyż­sza albo jed­nostka pro­wa­dząca stu­dia dok­to­ranc­kie — pod warun­kiem, że uczysz się na tere­nie RP, nie jesteś człon­kiem rodziny osoby ubez­pie­czo­nej i zło­żysz oświad­cze­nie, że nie pod­le­gasz obo­wiąz­ko­wemu ubez­pie­cze­niu zdrowotnemu.

Twoi rodzice bądź opie­ku­no­wie mogą zgło­sić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukoń­czy­łeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubez­pie­cze­niem z innego tytułu, do ubez­pie­cze­nia może zgło­sić Cię Twoja uczelnia.

Ważne!

Jeżeli byłeś zgło­szony do ubez­pie­cze­nia, ale jed­no­cze­śnie pra­co­wa­łeś pod­czas nauki, na przy­kład w cza­sie waka­cji w ramach umowy o pracę, zosta­niesz wyre­je­stro­wany z ubez­pie­cze­nia. W takim przy­padku, żeby korzy­stać ze świad­czeń zdro­wot­nych, musisz zostać ponow­nie do niego zgło­szony.
Twoje prawo do świad­czeń wyga­śnie także w przy­padku, gdy rodzice, któ­rzy zgło­sili Cię do ubez­pie­cze­nia zmie­nią pracę i nie zgło­szą Cię u nowego pra­co­dawcy. Przy­po­mnij im wtedy, żeby uczy­nili to ponow­nie. Mogą zgło­sić Cię oboje jed­no­cze­śnie. Unik­niesz wtedy pro­ble­mów, gdy np. jeden z rodzi­ców straci upraw­nie­nia.
Jeżeli ukoń­czy­łeś stu­dia albo zosta­łeś skre­ślony z listy stu­den­tów, a jesz­cze nie pra­cu­jesz i nie zosta­łeś zgło­szony do ubez­pie­cze­nia,
nie martw się!

Prawo do świad­czeń opieki zdro­wot­nej w ramach NFZ masz jesz­cze przez 4 miesiące.

Uwaga!

Jeśli żaden z Two­ich rodzi­ców nie pod­lega obo­wiąz­kowi ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego w Pol­sce albo innym kraju UE lub nie jest osobą upraw­nioną do świad­czeń opieki zdro­wot­nej na pod­sta­wie innych prze­pi­sów prawa, do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego mogą Cię także zgło­sić ubez­pie­czeni w Pol­sce bab­cia albo dziadek.

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med