ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

Aby bezpłatnie korzystać ze świadczeń POZ pacjent (ubezpieczony) powinien:

  • Zgło­sić się od wybra­nego placówki Zespołu Poradni „ZDROWIE”

  • Doko­nać wyboru leka­rza POZ — poprzez zło­że­nie dekla­ra­cji wyboru w celu okre­śle­nia przy­na­leż­no­ści do danego leka­rza, pie­lę­gniarki i położ­nej (w przy­padku kobiet). Przy czym w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pacjent może sam wybrać czy chce zło­żyć w danej pla­cówce POZ dekla­ra­cje do leka­rza, pie­lę­gniarki i położ­nej, czy ewen­tu­al­nie tylko do samego lekarza.

  • Druk dekla­ra­cji należy pobrać na miej­scu lub z naszej strony, wypeł­nić a następ­nie zło­żyć w reje­stra­cji wybra­nej przy­chodni. Od chwili zło­że­nia dekla­ra­cji z jed­no­cze­snym potwier­dze­niem ubez­pie­cze­nia pacjent jest objęty opieką w ramach POZ i może być w tym dniu udzie­lone mu bez­płatne świad­cze­nie w ramach powszech­nego ubez­pie­cze­nia zdrowotnego.

  • Deklaracja POZ lekarz

  • Deklaracja POZ pielęgniarka
  • Deklaracja POZ położna

 

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med