ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

Zgła­sza­jąc się do poradni spe­cja­li­stycz­nej pacjent powi­nien przed­sta­wić – oprócz potwier­dze­nia prawa do świad­czeń –ważne skie­ro­wa­nie. Jest ono doku­men­tem wyma­ga­nym przy dostę­pie do badań dia­gno­stycz­nych oraz świad­czeń reali­zo­wa­nych w ramach: ambu­la­to­ryj­nej opieki specjalistycznej.

Skie­ro­wa­nie do poradni spe­cja­li­stycz­nej wysta­wia lekarz ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego, czyli lekarz POZ / lekarz rodzinny lub lekarz spe­cja­li­sta z poradni spe­cja­li­stycz­nej albo szpi­tala, który ma kon­trakt z NFZ, pro­wa­dzący lecze­nie pacjenta i stwier­dza­jący potrzebę wyko­na­nia danego bada­nia (w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych medycznie).

Skie­ro­wa­niem do leka­rza spe­cja­li­sty nie jest karta infor­ma­cyjna z lecze­nia szpi­tal­nego, izby przy­jęć, czy szpi­tal­nego oddziału ratun­ko­wego. Jeżeli w kar­cie infor­ma­cyj­nej wska­zana jest kon­ty­nu­acja lecze­nia, skie­ro­wa­nie powi­nien wysta­wić lekarz pro­wa­dzący pacjenta.

Na pod­sta­wie jed­nego skie­ro­wa­nia pacjent może się zare­je­stro­wać tylko w jed­nej pla­cówce udzie­la­ją­cej świad­czeń w danym zakre­sie. Pacjenci wyma­ga­jący więk­szej niż jedna liczby porad spe­cja­li­stycz­nych z danej przy­czyny, przed­sta­wiają skie­ro­wa­nie tylko przy pierw­szo­ra­zo­wym zgło­sze­niu się do wybra­nej poradni specjalistycznej.

W jakich przy­pad­kach skie­ro­wa­nie do leka­rza spe­cja­li­sty nie jest wymagane:

Skie­ro­wa­nie nie jest wyma­gane w sta­nach nagłego zagro­że­nia zdro­wia lub życia!

 

Skie­ro­wa­nie nie jest potrzebne do nastę­pu­ją­cych leka­rzy specjalistów:

 • gine­ko­loga i położnika,

 • onko­loga,

 • psy­chia­try,

 

Skie­ro­wa­nia nie muszą także przed­sta­wiać nastę­pu­jące osoby:

 • inwa­li­dzi wojenni,

 • osoby repre­sjo­no­wane,

 • kom­ba­tanci,

 • nie­wi­dome cywilne ofi ary dzia­łań wojennych,

 • cho­rzy na gruźlicę.

 • zaka­żeni wiru­sem HIV,

 • w zakre­sie badań daw­ców narządów,

 • uza­leż­nieni od alko­holu, środ­ków odu­rza­ją­cych i sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych – w zakre­sie lecz­nic­twa odwykowego,

 • upraw­nieni (żołnie­rze lub pra­cow­nicy) – w zakre­sie lecze­nia ura­zów lub cho­rób naby­tych w cza­sie wyko­ny­wa­nia zadań poza gra­ni­cami państwa.

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med