ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

Prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej Zgodnie z Ustawą, mają ubezpieczeni, czyli:

 1. Wszyst­kie osoby objęte powszech­nym, obo­wiąz­ko­wym i dobro­wol­nym ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym w Naro­do­wym Fun­du­szu Zdrowia;

 2. Zgło­szeni do ubez­pie­cze­nia człon­ko­wie rodziny osoby ubezpieczonej:

  • dzieci wła­sne, dzieci mał­żonka, dzieci przy­spo­so­bione, wnuki, dzieci obce, dla któ­rych usta­no­wiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastęp­czej – do ukoń­cze­nia przez nie 18 roku życia. Jeśli dziecko kon­ty­nu­uje naukę po ukoń­cze­niu 18 lat, może być zgło­szone do ubez­pie­cze­nia jako czło­nek rodziny, nie dłu­żej jed­nak niż do ukoń­cze­nia 26. roku życia. Po tym cza­sie, o ile nie jest ubez­pie­czone z żadnego innego tytułu, powinno powia­do­mić szkołę lub uczel­nię, która będzie zobo­wią­zana zgło­sić je do ubez­pie­cze­nia w NFZ.
   Dzieci posia­da­jące orze­cze­nie o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści lub inne trak­to­wane na równi mogą być zgła­szane do ubez­pie­cze­nia bez ogra­ni­cze­nia wieku.

  • mał­żon­ko­wie – mąż, żona (ale nie konkubenci),

  • krewni wstępni (rodzice, dziad­ko­wie) pozo­sta­jący z ubez­pie­czo­nym we wspól­nym gospo­dar­stwie domowym;

 3. Osoby nie­ubez­pie­czone (posia­da­jące oby­wa­tel­stwo pol­skie i zamiesz­ku­jące na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej):

  • które speł­niają kry­te­rium docho­dowe do otrzy­my­wa­nia świad­czeń z pomocy spo­łecz­nej i otrzy­mały decy­zję np. wójta, burmistrza,

  • dzieci i mło­dzież – do ukoń­cze­nia 18. roku życia,

  • kobiety w okre­sie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie;

 4. Osoby bez­ro­botne zare­je­stro­wane w urzę­dzie pracy – pod­le­gają obo­wiąz­kowi ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego nie­za­leż­nie od tego, czy posia­dają sta­tus członka rodziny;

 5. Osoby upraw­nione do świad­czeń na pod­sta­wie prze­pi­sów o koor­dy­na­cji
  – ubez­pie­czone w innym niż Pol­ska pań­stwie człon­kow­skim Unii Euro­pej­skiej lub Euro­pej­skiego Poro­zu­mie­nia o Wol­nym Han­dlu (
  EFTA), prze­by­wa­jące na tere­nie RP.

 6. Poza wymie­nio­nymi, do świad­czeń mają rów­nież prawo nastę­pu­jące osoby:

  • które były nara­żone na zaka­że­nie poprzez kon­takt z oso­bami zaka­żo­nymi lub mate­ria­łem zakaź­nym – w zakre­sie badań w kie­runku bło­nicy, cho­lery, czer­wonki, duru brzusz­nego, durów rze­ko­mych A, B i C, nagmin­nego pora­że­nia dziecięcego;

  • uza­leż­nione od alko­holu – w zakre­sie lecze­nia odwy­ko­wego;
   uza­leż­nione od narkotyków;

  • z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi – w zakre­sie psy­chia­trycz­nej opieki zdrowotnej;

  • pozba­wione wolności;

  • cudzo­ziemcy umiesz­czeni w strze­żo­nym ośrodku lub prze­by­wa­jący w aresz­cie w celu wydalenia;

  • posia­da­cze Karty Polaka, w zakre­sie korzy­sta­nia ze świad­czeń opieki zdro­wot­nej w sta­nach nagłych, chyba że umowa mię­dzy­na­ro­dowa, w któ­rej RP jest stroną, prze­wi­duje zasady bar­dziej korzystne.

Mamo, tato zgłoś mnie!
Nie zapomnij! Masz na to 7 dni!

Jeśli jesteś rodzi­cem i osobą ubez­pie­czoną, masz obo­wią­zek poin­for­mo­wać swo­jego płat­nika skła­dek (np. pracodawcę) o nowo naro­dzo­nym dziecku, które należy zgło­sić do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego.
Może to zro­bić każde z rodzi­ców. 
Pamię­taj! To jest Twój obowiązek!

 

Uwaga!

Jeśli żaden z rodzi­ców nie pod­lega obo­wiąz­kowi ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego w Pol­sce albo innym kraju UE lub nie jest osoba upraw­niona do świad­czeń opieki zdro­wot­nej na pod­sta­wie innych prze­pi­sów prawa, do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego mogą wnuka zgło­sić ubez­pie­czeni w Pol­sce bab­cia albo dzia­dek.
Gdy dziecko jest człon­kiem rodziny ubez­pie­czo­nego i zostało zgło­szone do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego, za jego lecze­nie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świad­czeń finan­so­wa­nych przez Fun­dusz i dla­tego nie zgło­sili go do ubez­pie­cze­nia, za lecze­nie dziecka do 18 r.ż. zapłaci budżet pań­stwa – pod warun­kiem, że jest ono oby­wa­te­lem polskim.

 

Zmieniłeś pracę, pamiętaj!

Jeżeli zmie­niasz pracę powi­nie­neś poin­for­mo­wać nowego pra­co­dawcę, że masz człon­ków rodziny, któ­rych należy zgło­sić do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego.
Nie wystar­czy, że już raz zgło­si­łeś ich do ubez­pie­cze­nia w poprzed­nim miej­scu pracy. Kiedy zmie­nisz pracę, zosta­niesz wyre­je­stro­wany z ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego, a razem z Tobą wszy­scy zgło­szeni wcze­śniej człon­ko­wie rodziny.

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med