ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

ZIP, czyli Zin­te­gro­wany Infor­ma­tor Pacjenta to sys­tem, dzięki któ­remu można samo­dziel­nie, po zalo­go­wa­niu się spraw­dzić przez Inter­net , gdzie i kiedy się leczy­li­śmy od 2008 roku, ile to kosz­to­wało, gdzie zło­ży­li­śmy dekla­ra­cję do leka­rza POZ, kiedy otrzy­ma­li­śmy refun­do­wany sprzęt, np. apa­rat słu­chowy, wózek, pro­tezę, a także, czy NFZ potwier­dza nasze prawo do świad­czeń w dniu, w któ­rym to spraw­dzamy, czy nie. Korzy­sta­nie z ZIP jest bez­płatne i  wygodne. Dane w  ZIP są sys­te­ma­tycz­nie aktualizowane.

Znaj­dują się w nim także pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące prawa do ochrony zdro­wia oraz prawa do świad­czeń opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nej ze środ­ków publicz­nych, jak rów­nież infor­ma­cję o świad­cze­niach, recep­tach i lekach, opiece zdro­wot­nej za granicą.

ZIP można zna­leźć nie tylko infor­ma­cje o porad­niach i szpi­ta­lach, w któ­rych można się leczyć bez­płat­nie, ale także o tym jak do nich doje­chać, w jakich godzi­nach pra­cują, czy jest winda, jakie jest wypo­sa­że­nie pla­cówki, dosto­so­wa­nie pla­cówki do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych itp.

Infor­ma­cje opra­co­wane przez Naro­dowy Fun­dusz Zdrowia

Jak i gdzie uzy­skać konto w ZIP

Wystar­czy przyjść do wybra­nego oddziału NFZ, przed­sta­wić dowód oso­bi­sty lub pasz­port, pod­pi­sać wnio­sek na korzy­sta­nie z sys­temu ZIP, ode­brać hasło i login. W Łodzi możesz zre­ali­zo­wać to w Oddziale NFZ przy ul. Kop­ciń­skiego 56, codzien­nie od 8:00 do 16:00, a we wtorki od 8:00 do 18:00.

Można także zare­je­stro­wać się samo­dziel­nie wcho­dząc na stronę www.zip.nfz.gov.pl, a następ­nie ode­brać we wska­za­nym oddziale NFZ login i hasło do wła­snego konta. Następ­nego dnia sys­tem udo­stępni Ci infor­ma­cje o Twoim leczeniu.

Logo­wa­nie do ZIP

Po uzy­ska­niu dostępu do sys­temu ZIP wejdź na główną stronę sys­temu zip.nfz.gov.pl w prze­glą­darce inter­ne­to­wej, a następ­nie wybierz opcję logowania: Zaloguj.
Wpisz login i hasło.
Hasło, które otrzy­ma­łeś w oddziale jest jed­no­ra­zowe. Po zalo­go­wa­niu sys­tem poprosi Cię o jego zmianę. Zmień hasło, a potem przejdź do usta­wień sys­te­mo­wych, podaj swój adres e-mail – to umoż­liwi przy­po­mnie­nie Ci hasła, jeśli je zapo­mnisz. Zalo­go­wa­nie pozwala na przej­ście do tych czę­ści sys­temu, w któ­rych znaj­dziesz infor­ma­cje doty­czące tylko Cie­bie (Rejestr Usług Medycz­nych, Prawo do świadczeń).

 

ZIP jest bezpieczny

  • Na ser­we­rze ZIP nie są prze­cho­wy­wane dane oso­bowe pacjen­tów, tj. imię, nazwi­sko, adres, nr PESEL.

  • W apli­ka­cji ZIP, do któ­rej dostęp można uzy­skać poprzez prze­glą­darkę inter­ne­tową nie są wyświe­tlane dane osobowe.

  • Na pod­sta­wie danych wyświe­tla­nych w por­talu ZIP nie jest moż­liwe ziden­ty­fi­ko­wa­nie osoby, któ­rej one dotyczą.

  • Trans­mi­sja danych pomię­dzy użyt­kow­ni­kiem a apli­ka­cją ZIP jest szyfrowana.

  • Uwie­rzy­tel­nia­nie użyt­kow­nika w trak­cie logo­wa­nia się do sys­temu odbywa się przy pomocy kodu użyt­kow­nika i hasła.

 

Gdzie naj­bli­żej można zało­żyć konto w ZIP?

  • Sie­dziba ŁOW NFZ — ul. Kop­ciń­skiego 56, 90–032 Łódź

  • Dele­ga­tura w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim — al. Armii Kra­jo­wej 15, 97–300 Piotr­ków Trybunalski

  • Dele­ga­tura w Sie­ra­dzu — Plac Woje­wódzki 3, 98–200 Sieradzu

  • Dele­ga­tura w Skier­nie­wi­cach — ul. Jagiel­loń­ska 29, 96–100 Skierniewice

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med