ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

Przez stan nagły (stan nagłego zagro­że­nia zdro­wot­nego) należy rozu­mieć stan pole­ga­jący na nagłym lub prze­wi­dy­wa­nym w krót­kim cza­sie poja­wie­niu się obja­wów pogar­sza­nia zdro­wia, któ­rego bez­po­śred­nim następ­stwem może być poważne uszko­dze­nie funk­cji orga­ni­zmu lub uszko­dze­nie ciała lub utrata życia, wyma­ga­jący pod­ję­cia natych­mia­sto­wych medycz­nych czyn­no­ści ratun­ko­wych i leczenia.

Obja­wami takiego stanu mogą być:

 • utrata przy­tom­no­ści,

 • zabu­rze­nia świadomości,

 • drgawki,

 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,

 • zabu­rze­nia rytmu serca,

 • nasi­lona duszność,

 • nagły ostry ból brzucha,

 • upo­rczywe wymioty,

 • gwał­tow­nie postę­pu­jący poród,

 • ostre i nasi­lone reak­cje uczu­le­niowe (wysypka, dusz­ność) będące efek­tem zaży­cia leku, uką­sze­nia, czy użą­dle­nia przez jado­wite zwierzęta,

 • zatru­cia lekami, środ­kami che­micz­nymi czy gazami,

 • roz­le­głe oparzenia,

 • udar cieplny,

 • wyzię­bie­nie organizmu,

 • pora­że­nie prądem,

 • pod­to­pie­nie lub utonięcie,

 • agre­sja spo­wo­do­wana cho­robą psychiczną,

 • doko­nana próba samobójcza,

 • upa­dek z dużej wysokości,

 • roz­le­gła rana będąca efek­tem urazu,

 • urazy koń­czyn dol­nych, unie­moż­li­wia­jące samo­dzielne poru­sza­nie się.

W sta­nach nagłych świad­cze­nia opieki zdro­wot­nej udzie­lane są nie­zwłocz­nie i bez skie­ro­wa­nia, a pacjent ma prawo sko­rzy­stać z pomocy pie­lę­gniarki, położ­nej, leka­rza, czy też szpi­tala, któ­rzy nie mają pod­pi­sa­nej umowy z Funduszem.

 

Pogotowie ratunkowe

W sytu­acjach bez­po­śred­niego zagro­że­nia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogo­to­wia ratunkowego.

Aby wezwać pogo­to­wie ratun­kowe, należy zadzwonić:

 • z tele­fonu sta­cjo­nar­nego na numer 999,

 • z tele­fonu komór­ko­wego na numer 999 lub 112.

Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, które należy podać po zgło­sze­niu dyspozytora:

 • dokładne miej­sce zda­rze­nia (adres, loka­li­za­cja, punkty orientacyjne),

 • powód wezwa­nia,

 • kto potrze­buje pomocy,

 • kto wzywa zespół ratow­nic­twa medycznego.

Należy odpo­wia­dać na pyta­nia dys­po­zy­tora, dosto­so­wać się do jego zale­ceń w zakre­sie udzie­le­nia pierw­szej pomocy.

Ratownictwo medyczne

Bez­po­śred­nim rato­wa­niem zdro­wia i życia w sta­nach nagłych zaj­mują się leka­rze, pie­lę­gniarki i ratow­nicy medyczni w ramach sys­temu ratow­nic­twa medycz­nego. Po przy­jeź­dzie na miej­sce wezwa­nia, ratow­nicy udzie­lają cho­remu pierw­szej pomocy i – gdy jest taka potrzeba – zawożą go do szpitala. Pacjent nie ma wpływu na to, do któ­rego szpi­tala zosta­nie prze­wie­ziony. Udzie­la­jący pomocy doraź­nej zespół ratow­nic­twa medycz­nego trans­por­tuje bowiem cho­rego do naj­bliż­szej pla­cówki, wska­za­nej przez dys­po­zy­tora lub koor­dy­na­tora medycznego.

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med