ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

Euro­pej­ska Karta Ubez­pie­cze­nia Zdro­wot­nego jest doku­men­tem upraw­nia­ją­cym do korzy­sta­nia ze świad­czeń zdro­wot­nych pod­czas pobytu w innych pań­stwach UE lub EFTA.

Na EKUZ znaj­dują się nastę­pu­jące informacje:

 • imię i nazwisko,

 • data uro­dze­nia,

 • PESEL,

 • numer iden­ty­fi­ka­cyjny insty­tu­cji, która wydała kartę,

 • numer iden­ty­fi­ka­cyjny karty,

 • data waż­no­ści karty.

 

Prawo do Karty EKUZ mają:

 • osoby ubez­pie­czone w NFZ,

 • nie­ubez­pie­czone kobiety w okre­sie ciąży i połogu posia­da­jące oby­wa­tel­stwo pol­ski i zamiesz­kałe na tere­nie RP,

 • osoby, które nie ukoń­czyły 18. roku życia zamiesz­kałe na tery­to­rium RP,

 • osoby objęte decy­zją wójta (bur­mi­strza, pre­zy­denta) gminy wła­ści­wej na miej­sce zamiesz­ka­nia świadczeniobiorcy.

 

Karta EKUZ wyda­wana jest oso­bom wyjeż­dża­ją­cym do innego pań­stwa członkowskiego:

 • w celach turystycznych,

 • w związku z podróżą służbową,

 • w celu pod­ję­cia studiów,

 • pra­cow­ni­kom odde­le­go­wa­nym do pracy za gra­nicę przez pol­skiego pracodawcę.

 

Jak otrzy­mać kartę EKUZ

EKUZ otrzy­muje się po zło­że­niu wnio­sku, wraz z doku­men­tem potwier­dza­ją­cym ubez­pie­cze­nie zdro­wotne, w woje­wódz­kim oddziale NFZ.

EKUZ upraw­nia do korzy­sta­nia z nie­zbęd­nych świad­czeń zdro­wot­nych w innym pań­stwie człon­kow­ski w zakre­sie, który umoż­liwi kon­ty­nu­owa­nie zapla­no­wa­nego pobytu w tym pań­stwie. Karta upraw­nia do świad­czeń tylko w tych pla­ców­kach, które dzia­łają w ramach powszech­nego sys­temu ochrony zdro­wia. Za lecze­nie pry­watne pacjent musi zapła­cić we wła­snym zakre­sie. EKUZ nie daje żadnych upraw­nień, jeżeli celem podróży jest pla­no­wane leczenie.

 

Waż­ność karty EKUZ:

 • dwa mie­siące — osoby wyjeż­dża­jące turystycznie,

 • do momentu pod­ję­cia pracy – osoby wyjeż­dża­jące do pracy,

 • 30 dni – bezrobotni,

 • do końca seme­stru lub roku szkol­nego – ucznio­wie i studenci,

 • 5 lat – emeryci,

 • na okres przy­zna­nego świad­cze­nia, mak­sy­mal­nie 5 lat – renciści.

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med