ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

Prawa pacjenta są zbio­rem praw, zawar­tych mię­dzy innymi w Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Usta­wie o świad­cze­niach opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych, usta­wie o pra­wach pacjenta i Rzecz­niku Praw Pacjenta. Prze­strze­ga­nie praw pacjenta jest usta­wo­wym obo­wiąz­kiem wszyst­kich pod­mio­tów i osób uczest­ni­czą­cych w udzie­la­niu świad­czeń zdrowotnych.

Prawa pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do świad­czeń zdro­wot­nych udzie­la­nych z nale­żytą sta­ran­no­ścią, odpo­wia­da­ją­cych wyma­ga­niom aktu­al­nej wie­dzy medycznej.

 2. W sytu­acji ogra­ni­czo­nej dostęp­no­ści do świad­czeń zdro­wot­nych, pacjent ma prawo do korzy­sta­nia z rze­tel­nej , opar­tej na kry­te­riach medycz­nych listy oczekujących.

 3. W razie wąt­pli­wo­ści pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasię­gnął opi­nii innego leka­rza lub zwo­łał kon­sy­lium lekar­skie (podob­nie położna i pielęgniarka).

 4. Pacjent ma prawo do natych­mia­sto­wego udzie­le­nia świad­czeń zdro­wot­nych w przy­padku zagro­że­nia zdro­wia lub życia.

 5. Każdy pacjent korzy­sta­jący ze świad­czeń opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych ma prawo wyboru leka­rza, pie­lę­gniarki położ­nej w ramach pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej. Podob­nie leka­rza spe­cja­li­sty – w ramach ambu­la­to­ryj­nej opieki spe­cja­li­stycz­nej, leka­rza den­ty­sty – w ramach lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­nego w porad­niach, które mają pod­pi­saną umowę z NFZ. W ramach lecze­nia szpi­tal­nego, pacjent ma prawo wyboru dowol­nego szpi­tala posia­da­ją­cego umowę z NFZ na tere­nie całego kraju.

 6. Pacjent ma prawo do infor­ma­cji o swo­ich pra­wach, o rodzaju i zakre­sie świad­czeń udzie­la­nych u danego świad­cze­nio­dawcy i o oso­bach udzie­la­ją­cych tych świad­czeń. Ma prawo do zro­zu­mia­łej i przy­stęp­nej infor­ma­cji o swoim sta­nie zdro­wia, roz­po­zna­niu, meto­dach dia­gno­stycz­nych i lecz­ni­czych, o kon­se­kwen­cjach ich zasto­so­wa­nia lub zaniechania.

 7. Pacjent (także mało­letni, który ukoń­czył 16 lat) ma prawo do wyra­że­nia świa­do­mej zgody na udzie­le­nie świad­cze­nia zdro­wot­nego. Jeżeli nie ukoń­czył 16 lat, jest cał­ko­wi­cie ubez­wła­sno­wol­niony lub nie­zdolny do świa­do­mego wyra­że­nia zgody – prawo do wyra­że­nia zgody ma przed­sta­wi­ciel usta­wowy (w przy­padku jego braku – opie­kun fak­tyczny). Pacjent ma rów­nież prawo odmó­wić lub zażą­dać zaprze­sta­nia udzie­la­nia świad­cze­nia. W przy­padku zabiegu ope­ra­cyj­nego albo zasto­so­wa­nia metody lecze­nia lub dia­gno­styki o pod­wyż­szo­nym ryzyku , zgodę wyraża się w for­mie pisemnej.

 8. Pacjent ma prawo do zacho­wa­nia w tajem­nicy wszel­kich infor­ma­cji z nim zwią­za­nych, a w szcze­gól­no­ści o jego sta­nie zdro­wia, roz­po­zna­niu, roko­wa­niu, bada­niach i ich wyni­kach. Pacjent ma prawo wska­zać osobę, któ­rej infor­ma­cje objęte tajem­nicą będą przekazywane.

 9. Pacjent ma prawo do posza­no­wa­nia intym­no­ści i god­no­ści, do obec­no­ści bli­skiej osoby przy udzie­la­niu świad­czeń zdro­wot­nych (jeśli nie ma prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych lub epi­de­mio­lo­gicz­nych), do god­nego umierania.

 10. Pacjent ma prawo do dostępu do infor­ma­cji medycz­nej doty­czą­cej stanu jego zdro­wia i udzie­lo­nych mu świad­czeń zdrowotnych.

 11. Pacjent lub jego przed­sta­wi­ciel usta­wowy mogą wnieść sprze­ciw wobec opi­nii lub orze­cze­nia pacjenta, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obo­wiązki pacjenta (do Komi­sji Lekar­skiej przy Rzecz­niku Praw pacjent w ter­mi­nie 30 dni od dnia wyda­nia opi­nii lub orzeczenia).

 12. Pacjent prze­by­wa­jący w szpi­talu ma prawo do kon­taktu oso­bi­stego, tele­fo­nicz­nego lub kore­spon­den­cyj­nego z innymi oso­bami, ale też ma prawo odmowy takiego kontaktu.

 13. Pacjent ma prawo do dodat­ko­wej opieki pie­lę­gna­cyj­nej Jeżeli zakład opieki zdro­wot­nej ponosi koszty reali­za­cji powyż­szych praw, może obcią­żyć nimi pacjenta.

 14. Pacjent ma prawo do opieki dusz­pa­ster­skiej. W przy­padku pogor­szeni się stanu zdro­wia pacjenta, za kład opieki zdro­wot­nej jest obo­wią­zany umoż­li­wić pacjen­towi kon­takt z duchow­nym jego wyznania.

 15. Jeżeli pacjent lub osoba go repre­zen­tu­jąca uzna, że prawa pacjent a zostały naru­szone może zło­żyć skargę do bez­po­śred­niego prze­ło­żo­nego osoby udzie­la­ją­cej świad­cze­nia, a następ­nie kie­row­nika pla­cówki lub zło­żyć skargę do Rzecz­nika Praw Pacjenta. Jeśli naru­sze­nie prawa doty­czyło czyn­no­ści medycz­nej, skargę składa się do Rzecz­nika Odpo­wie­dzial­no­ści Zawo­do­wej dzia­ła­ją­cego przy Okrę­go­wej i Naczel­nej Izbie Lekar­skiej (Okrę­go­wej i Naczel­nej Izbie Pie­lę­gnia­rek i Położnych).

 

Obowiązki pacjenta

Obo­wiązki pacjenta wyni­kają z ustawy o świad­cze­niach opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych oraz regu­la­mi­nów porząd­ko­wych obo­wią­zu­ją­cych w zakła­dach opieki zdrowotnej.

 1. Osoba pod­le­ga­jąca obo­wiąz­kowi ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego ma obo­wią­zek zgło­sić do NFZ człon­ków rodziny, któ­rzy uzy­skają po zgło­sze­niu prawo do świad­czeń z ubez­pie­cze­nia zdrowotnego.

 2. Ubez­pie­czony ubie­ga­jący się o świad­cze­nie z ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego obo­wią­zany jest podać w reje­stra­cji swój numer PESEL, potwier­dzić toż­sa­mość dokumentem(dowód oso­bi­sty, pasz­port lub prawo jazdy) oraz przed­sta­wić doku­ment potwier­dza­jący prawo do świad­czeń (w przy­padku, gdy sys­tem eWUŚ nega­tyw­nie zwe­ry­fi­kuje prawo do świad­czeń) . W nagłych przy­pad­kach doku­ment może być przed­sta­wiony w okre­sie nie dłuż­szym niż 30 dni od roz­po­czę­cia udzie­la­nia świad­cze­nia lub w ter­mi­nie 7 dni od dnia zakoń­cze­nia udzie­la­nia świad­cze­nia. W przy­padku nie­za­sto­so­wa­nia się do tych prze­pi­sów pacjent ponie­sie koszty udzie­le­nia świad­cze­nia. Spis doku­men­tów, któ­rymi pacjent posia­da­jący prawo do lecze­nia na pod­sta­wie pol­skich prze­pi­sów prawa może potwier­dzić swoje aktu­alne prawo do świad­czeń opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych:

  • zgło­sze­nie do ubezpieczenia;

  • zaświad­cze­nie potwier­dza­jące prawo do świadczeń;

  • imienny raport mie­sięczny dla osoby ubez­pie­czo­nej – RMUA;

  • legi­ty­ma­cja ubezpieczeniowa;

  • legi­ty­ma­cja rencisty/emeryta;

  • decy­zja wójta, bur­mi­strza, pre­zy­denta miasta;

  • doku­ment potwier­dza­jący dodat­kowe upraw­nie­nia, np. zaświad­cze­nie lekar­skie potwier­dza­jące cho­robę zakaźną (gruź­lica, HIV);

  • inny doku­ment potwier­dza­jący upraw­nie­nia, np. odci­nek renty lub emerytury;

  • Karta Polaka – tylko w sta­nach nagłych!

 3. Zgła­sza­jąc się do wybra­nego świad­cze­nio­dawcy pacjent powi­nien przed­sta­wić – oprócz potwier­dze­nia prawa do świad­czeń – ważne skie­ro­wa­nie. Jest ono doku­men­tem wyma­ga­nym przy dostę­pie do badań dia­gno­stycz­nych, oraz świad­czeń reali­zo­wa­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opieki spe­cja­li­stycz­nej, lecze­nia szpi­tal­nego, lecze­nia uzdro­wi­sko­wego, reha­bi­li­ta­cji lecz­ni­czej i opieki nad prze­wle­kle cho­rymi. Na pod­sta­wie jed­nego skie­ro­wa­nia pacjent może zare­je­stro­wać się tylko w jed­nej pla­cówce udzie­la­ją­cej świad­czeń w danym zakre­sie. Skie­ro­wa­nie nie jest wyma­gane w sta­nach nagłego zagro­że­nia życia.

 4. W przy­padku gdy pacjent znaj­duje się na liście ocze­ku­ją­cych na udzie­le­nie świad­cze­nia i nie może sta­wić się w poradni lub zre­zy­gno­wał ze świad­cze­nia opieki zdro­wot­nej, obo­wią­zany jest nie­zwłocz­nie powia­do­mić o tym świad­cze­nio­dawcę. Rów­nież gdy stan zdro­wia pacjenta wska­zuje na potrzebę wcze­śniej­szego udzie­le­nia świad­cze­nia, zawia­da­mia świad­cze­nio­dawcę. Jeżeli pacjent nie stawi się u świad­cze­nio­dawcy w wyzna­czo­nym dniu, zostaje skre­ślony z listy. W celu otrzy­ma­nia jed­nego świad­cze­nia opieki zdro­wot­nej na pod­sta­wie skie­ro­wa­nia, pacjent może wpi­sać się wyłącz­nie na jedną listę oczekujących.

 5. Pacjent prze­by­wa­jący w zakła­dzie opieki zdro­wot­nej zobo­wią­zany jest zasto­so­wać się do regu­la­minu porząd­ko­wego obo­wią­zu­ją­cego na tere­nie danego zakładu.

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med