ZIELONA

KRASICKIEGO 

Uniejow

Po godzi­nach pracy pla­có­wek POZ usługi medyczne zapew­niane są w for­mie noc­nej i świą­tecz­nej opieki medycz­nej. Pomocy udzie­lają leka­rze i pie­lę­gniarki w ambu­la­to­riach lub w domu pacjenta. Ze świad­czeń noc­nej i świą­tecz­nej opieki medycz­nej  należy korzy­stać w przy­padku nagłego zacho­ro­wa­nia lub nagłego pogor­sze­nia stanu zdro­wia, a także w związku z potrzebą zacho­wa­nia cią­gło­ści lecze­nia. Porad­nie noc­nej i świą­tecz­nej opieki medycz­nej udzie­lają pomocy od ponie­działku do piątku w godz. 18–8 dnia następ­nego oraz cało­do­bowo w soboty, nie­dziele i inne dni usta­wowo wolne od pracy.

W razie nagłego pogor­sze­nia stanu zdro­wia, pacjent, bez względu na miej­sce zamiesz­ka­nia, może sko­rzy­stać z pomocy w każ­dej poradni noc­nej i świą­tecz­nej opieki medycz­nej, tam, gdzie ma najbliżej.

Świad­cze­nia noc­nej i świą­tecz­nej opieki medycz­nej są bez­płatne i udzie­lane bez skierowania.

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, porad­nia noc­nej i świą­tecz­nej opieki zdro­wot­nej ma obo­wią­zek wydać pacjen­towi zwol­nie­nie lekarskie.

Kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki medycznej?

Pacjent może sko­rzy­stać z tej formy opieki medycz­nej w każ­dej przy­chodni, która udziela takiej pomocy (w całej Pol­sce), może wezwać leka­rza lub pie­lę­gniarkę do domu (należy jed­nak pamię­tać, że o wizytę domową leka­rza lub pie­lę­gniarki można popro­sić tylko w poradni znaj­du­ją­cej się na obsza­rze, w któ­rym prze­by­wamy) albo skon­sul­to­wać się z leka­rzem przez tele­fon w przypadku:

  • nagłego zacho­ro­wa­nia,
  • nagłego pogor­sze­nia stanu zdro­wia, gdy nie ma obja­wów suge­ru­ją­cych bez­po­śred­nie zagro­że­nie życia lub istotny uszczer­bek zdro­wia, a zasto­so­wane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przy­nio­sły spo­dzie­wa­nej poprawy,
  • gdy zacho­dzi obawa, że ocze­ki­wa­nie na otwar­cie przy­chodni może zna­cząco nie­ko­rzyst­nie wpły­nąć na stan zdrowia.

W ramach noc­nej i świą­tecz­nej opieki medycz­nej nie można uzyskać:

  • wizyty kon­tro­l­nej w związku z wcze­śniej roz­po­czę­tym leczeniem,
  • recepty na sto­so­wane stałe leki w związku ze scho­rze­niem przewlekłym,
  • ruty­no­wego zaświad­cze­nia o sta­nie zdrowia,
  • skie­ro­wa­nia do specjalisty.

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med