RODZAJ BADANIA CENA
ekg 25,00
echo 90,00
doppler 1 ukł 90,00
doppler 2 ukł 130,00
pole widzenia 45,00
hollter ekg 80,00
próba wysiłkowa 80,00
bad. komputerowe wzroku 30,00
laserowe usuwanie nadżerki 150,00
BACC 180,00
Spirometria 35,00
Audiometria 35,00
KTG 30,00
cytologia 25,00

 

EKG

Elektrokardiogram serca popularnie zwany EKG jest nieinwazyjnym, podstawowym badaniem zlecanym przez lekarza, przy podejrzeniu zaburzeń pracy serca.

Badanie to pozwala na wstępną ocenę pracy serca pacjenta.

Badanie odbywa się w gabinecie pielęgniarek. Pacjent proszony jest o rozebranie się od pasa w górę (u kobiet również stanik) i położenie na leżance. Miejsca

przyczepu elektrod do ciała smarowane są żelem lub wodą w celu zwiększenia czułości urządzenia. Badanie trwa około 15 min.

W przypadku usługi w ramach NFZ, wymagane jest skierowanie od lekarza.

 

Skierowanie


W przypadku usługi komercyjnej nie wymaga skierowania


Badanie to wymaga wcześniejszej rejestracji.

Przygotowanie do badania


Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy jednak pamiętać, aby przed badaniem nie smarować ciała tłustymi balsamami i olejkami, ponieważ

utrudniają one przylepienie elektrod. U osób z nadmiernym owłosieniem na klatce piersiowej, może zaistnieć potrzeba ogolenia miejsc umieszczenia elektrod.

 

Doppler

Opis badania

Doppler naczyń to badanie przepływu krwi w naczyniach metodą ultrasonograficzną. Umożliwia rejestrowanie prędkości przepływu krwi w  badanych naczyniach.

Cel badania: wykrywanie zmian patologicznych takich jak zwężenia lub niedrożność tętnic, żył.

Badanie jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe czynniki.

 

Skierowanie

Nie jest wymagane.

 

Czas oczekiwania na wynik

Wynik do odebrania od razu po badaniu.

 

Przygotowanie

Brak.

 

Pole widzenia

Opis badania

Podczas badania komputerowego pola widzenia pacjent sygnalizuje obecność wędrujących punktów świetlnych na czaszy perymetru.

Wynik otrzymany w  postaci komputerowego wydruku wskazuje na obecność ewentualnych ubytków w  polu widzenia.

Komputerowe badanie pola widzenia jest badaniem pozwalającym ocenić postęp choroby w przypadku jaskry, jak również jest badaniem pomagającym

w diagnostyce wielu schorzeń neurologicznych. Czas trwania wynosi około 20 minut.

Skierowanie

Wskazane, ale nie jest bezwzględnie wymagane.

 

Czas oczekiwania na wynik

Wynik przekazywany od razu po badaniu w formie wydruku

 

Przygotowanie

 • Na wykonanie badania należy zabrać ze sobą okulary (jeśli Pacjent ich używa) oraz znać stopień wady wzroku.

 • Badanie wymaga bardzo dużej uwagi i ścisłej współpracy ze strony Pacjenta, gdyż na podstawie jego wypowiedzi wykreśla się pole widzenia.

 • Nie należy wykonywać komputerowego pola widzenia po badaniu oka z  użyciem leków rozszerzających źrenice.

 

Holter

Badanie to polega na wykonaniu 24 godzinnego EKG. Celem badania jest analiza i opis pracy serca w ciągu wykonywania codziennych czynności życiowych.

Holter zakładany jest o godzinie 15:00, a zdejmowany dnia następnego przed godziną 15:00. Na klatce piersiowej mocowane są elektrody, które mają za zadanie w

ciągu 24 godzin zapisywać odczyt EKG. W czasie trwania zapisu należy prowadzić normalną, codzienną aktywność życiową. Wyjątek stanowi ograniczenie

rozmów telefonicznych.Podczas mycia trzeba zachować szczególną ostrożność, żeby nie zamoczyć urządzenia.

 

Skierowanie

W przypadku usługi w ramach NFZ, wymagane jest skierowanie od lekarza.


W przypadku usługi komercyjnej skierowanie nie jest wymagane.


Badanie to wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Przygotowanie do badania

Na badanie należy przyjść w luźnym stroju, tak aby łatwo było zamontować urządzenie i elektrody pod ubraniem. Jeżeli klatka piersiowa jest nadmiernie

owłosiona, przed badaniem należy ją ogolić.

 

 

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa - test wysiłkowy EKG na bieżni ruchomej pozwala na wykrycie zmian czynności elektrycznej serca (świadczących np. o niedokrwieniu mięśnia

sercowego) pojawiających się w czasie wysiłku. Jest najlepszym nieinwazyjnym badaniem wykrywającym chorobę wieńcową.

Badanie może być przeprowadzone w odpowiednio wyposażonym gabinecie. Wymagana jest obecność lekarza. Przed badaniem po przygotowaniu skóry

(wygolenie włosów i odtłuszczeniu alkoholem lub benzyną) naklejane są elektrody do EKG na klatkę piersiową oraz mankiet do mierzenia ciśnienia. Przed

rozpoczęciem badania wykonywane jest EKG. Następnie rozpoczyna się test od powolnego spacerowania na bieżni. Co 3 minuty zwiększany jest kąt nachylenia i

prędkość przesuwu bieżni co odbierane jest przez pacjenta jako marsz coraz szybszym krokiem pod coraz większą górkę. Pacjent jest proszony o informowanie o

wszelkich niepokojących objawach takich jak ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność albo duże zmęczenie. Systematycznie zapisywane jest ciśnienie

tętnicze krwi iEKG. Test trwa około 20 minut. Jest przerywany po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub

pojawieniu się zmian w EKG. Po jego zakończeniu lekarz analizuje i opisuje wyniki testu. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonymi

zapisami EKG.

Test wysiłkowy pozwala na ocenę funkcji serca w odpowiedzi na zwiększony wysiłek fizyczny. Umożliwia wykrycie choroby serca we wczesnym stadium i

pozwala rozpocząć leczenie by nie dopuścić do stanu kiedy objawy będą zauważalne w spoczynku. Po zawale serca test wysiłkowy pomaga ocenić jaki rodzaj

ćwiczeń jest korzystny dla rehabilitacji serca a jaki może spowodować uszkodzenia.

Badanie to jest badaniem nieinwazyjnym i może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku. Zaleca się powstrzymanie od palenia papierosów, jedzenia, picia na około 4 godziny przed testem (zalecane jest również aby założyć wygodne buty i strój). Przed badaniem należy poinformować lekarza wykonującego badanie o aktualnie przyjmowanych lekach, przebytych chorobach serca, miażdżycy zarostowej kończyn dolnych. W dniu badania pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni przyjąć codzienną dawkę - chyba, że lekarz kierujący na badanie zdecyduje inaczej. W trakcie testu bardzo ważne jest, żeby informować o wszelkich objawach związanych z jego przebiegiem. Test będzie zatrzymany gdy wystąpi którykolwiek z niepokojących objawów: ból w klatce piersiowej, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, duszność albo duże zmęczenie. Po badaniu wskazany jest kilkunastominutowy odpoczynek w poczekalni przed gabinetem. Z wynikiem badania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Komputerowe badanie wzroku

Komputerowe badanie wzroku Badanie nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Pacjent opiera brodę i czoło o ramkę aparatu, prosimy o spojrzenie w

wyświetlony obrazek, aparat wykonuje pomiary krzywizny rogówki oraz wady refrakcji. Wynik stanowi cenną pomoc w czasie doboru korekcji okularowej. Jeśli

jednak istnieje podejrzenie, że wynik może być zafałszowany przez zmęczenie oka, zwłaszcza związane z długotrwałą pracą wzrokową (czytanie, praca przy

komputerze), lekarz zaleci badanie po wpuszczeniu kropli.

BACC

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) pod kontrolą USG jest to specjalistyczna metoda diagnostyki, pozwalającą na ocenę mikroskopową zmienionychchorobowo tkanek w obrębie narządów położonych powierzchownie: tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych, zmian tkanki podskórnej, piersi itp. BACC to mało inwazyjna metoda pobierania materiału komórkowego przez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Materiał pobrany w czasie biopsji cienkoigłowej jest poddawany ocenie lekarza patomorfologa pod mikroskopem.

Dzięki tej metodzie z dużą skutecznością mogą być rozpoznane choroby o przebiegu zarówno łagodnym, jak i złośliwym. Zaletą tej metody jest możliwość

uzyskania materiału do oceny mikroskopowej ze zmian chorobowych położonych głęboko wśród tkanek, w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia

ogólnego. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania. Zabieg wykonuje lekarz patomorfolog w asyście lekarza radiologa.

Możliwe powikłania:

Badanie jest bezpieczne. Powikłania występują rzadko (krwiak w miejscu wkłucia szczególnie przy zaburzeniach krzepnięcia).

Przebieg badania:

Biopsja cienkoigłowa, rutynowo nie wymaga żadnych środków przeciwbólowych ani przed, ani po jej wykonaniu. Po przyłożeniu sondy do skóry i odnalezieniu

podejrzanej zmiany na monitorze aparatu USG, lekarz patomorfolog wkłuwa cienką igłę (zwykle o średnicy 0,4–0,7 mm) cały czas śledząc tor igły na monitorze

aparatu USG. Po dotarciu igłą do wybranej zmiany, lekarz patomorfolog aspiruje do igły materiał komórkowy. Po usunięciu igły badanemu zakładany jest

opatrunek.

 

Czas trwania badania:

Lokalizacja zmiany pod kontrolą USG oraz pobranie materiału komórkowego trwa kilka minut.

 

Postępowanie po badaniu:

Aby zapobiec powstaniu krwiaka, należy silnie ucisnąć założony w miejscu wkłucia jałowy opatrunek (przez 5 minut; przy zaburzeniach krzepnięcia 10 minut).

Opatrunek można zdjąć po 15–30 minutach.

W przypadku biopsji tarczycy wskazane jest unikanie wysiłków fizycznych przez około dobę po zabiegu.

 

Przygotowanie:

Przed badaniem należyzgłosić się z posiadaną dokumentacją medyczną (poprzednie USG, wypisy ze szpitala, konsultacje, informacja o przyjmowanych lekach

itp.), zgłosić skłonność do krwawień oraz alergię na zewnętrzne środki odkażające, podpisać formularz zgody na badanie.

Spiromteria

Badanie to pozwala na uzyskanie informacji na temat czynności układu oddechowego, których nie jest w stanie dostarczyć badanie fizykalne i diagnostyka obrazowa. Służy rozpoznawaniu i ocenie stopnia zaawansowania zaburzeń czynności płuc i monitorowania efektów leczenia chorób układu oddechowego.

 

Przebieg badania:

Etap I - pomiar, tzw. pojemności życiowej płuc, na którą składają się:

 • objętość oddechowa (TV) – czyli ilość powietrza, która jest wdychana i wydychana w czasie normalnego oddychania.

 • zapasowa objętość wdechowa (IRV) – ilość powietrza, o którą można pogłębić normalny wdech.

 • zapasowa objętość wydechowa (ERV) –ilość powietrza, którą wysilając się, można jeszcze „usunąć” z płuc po normalnym wydechu.

Pacjent oddycha spokojnie przez pewien czas, po czym kilkakrotnie wykonuje maksymalny wdech i maksymalny wydech.

 

Etap II - ocena natężonego wydechu. Pacjent nabiera jak największą ilość powietrza, a następnie wykonuje energiczny, trwający możliwie długo (ponad 6 sekund)

wydech. Czynność powtarza się zwykle 4 - 5 razy. Najważniejsze wskaźniki oceniane w tej części badania to:

 • natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1) – jest to ilość powietrza usunięta z płuc w czasie pierwszej sekundy forsownego wydechu.

 • natężona pojemność życiowa (FVC) – ilość powietrza usunięta z płuc podczas całego forsownego wydechu.

 • wskaźnik Tiffeneau – pokazuje jaki odsetek natężonej pojemności życiowej (FVC), stanowi natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1).

 • szczytowy przepływ wydechowy (PEF) – jest to maksymalna szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe, która została osiągnięta podczas natężonego wydechu.

 

Wyniki badania są przedstawione za pomocą wartości liczbowych oraz wykresów, drukowane bezpośrednio po zakończeniu badania. Jest możliwość zrobienia

rozszerzonej spirometrii, która ocenia reaktywność oskrzeli, czyli sposób, w jaki odpowiadają one na działanie czynników drażniących (np. leku).

Wskazania: podejrzenie astmy, ocena czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi (np. zwłóknieniem płuc, sarkoidozą i innymi).

Przeciwskazania: tętniaki aorty i tętnic mózgowych, przebyta niedawno operacja okulistyczna Krwioplucie, zawał serca bądź udar mózgu. Badanie jest również

mało wiarygodne, gdy osobę badaną męczy uporczywy kaszel lub gdy ze względu na ból nie może ona swobodnie oddychać (np. bezpośrednio po operacji).

 

Przygotowanie do badania:

 • osoby palące – przerwa między ostatnim wypalonym papierosem, a badaniem powinna wynosić 24 godziny (minimum to nie mniej niż 2 godziny).

 • alkohol – bezwzględny zakaz spożywania alkoholu przed badaniem.

 • wysiłek fizyczny – 30 minut przed badaniem nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.

 • obfity posiłek – należy zachować dwugodzinną przerwę między takim posiłkiem, a badaniem.

 

Leki – w przypadku przyjmowania na stałe jakichkolwiek leków, powinno się poinformować o tym lekarza zlecającego wykonanie spirometrii, gdyż w pewnych

sytuacjach konieczne jest odstawienie leków na pewien czas.

AUDIOMETRIA

Badanie wykonuje się za pomocą sondy umieszczanej w zewnętrznym przewodzie słuchowym. W trakcie badania do ucha podawany jest ton o różnym natężeniu.

Badanie jest bezbolesną metodą pozwalającą ocenić funkcję poszczególnych elementów ucha środkowego i stanu połączeń między nimi (kosteczek słuchowych), a

także poziomu uszkodzenia nerwu twarzowego i uszkodzeń pnia mózgu.

Skierowanie

Jest wymagane (ważne 7 dni lub zgodnie z zapisem na skierowaniu). Skierowanie od laryngologa, audiologa, pediatry lub lekarza rodzinnego.

Przedział wiekowy

Pacjenci od 1 miesiąca życia.

 

Czas oczekiwania na wynik

Wynik wydawany jest po badaniu w formie wykresu i opisu.

 

Przygotowanie

U noworodków i niemowląt badanie najlepiej wykonywać włśnie fizjologicznym (skraca to czas badania), ale nie jest to konieczne.

 

Wskazania

 • Podejrzenie wady słuchu,

 • Uszkodzenie nerwu twarzowego,

 • Podejrzenie otosklerozy,

 • Ocena funkcji ucha środkowego.

KTG

Badanie to monitoruje akcję serca płodu oraz zapisuje czynność skurczową mięśnia macicy. Przeprowadzane jest rutynowo od 37 tygodnia ciąży, aż do porodu. W

ramach intensywnej opieki przedporodowej (jeżeli istnieją ku temu wskazania), zalecane jest od 27 tygodnia ciąży.

 

Na brzuchu pacjentki, mocowane są, za pomocą elastycznego pasa, dwie głowice: kardiograficzną oraz tokograficzną. Mają one za zadanie rejestrować tony serca

oraz skurcze macicy. Badanie trwa od 20 do 30 minut. Wynik interpretuje i opisuje lekarz.

Badanie to nie wymaga skierowania. Należy wcześniej zarejestrować się na nie.

 

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 

Pomiar ciśnienia oraz masy ciała

Zarówno pomiar ciśnienia jak i masy ciała nie wymagają wcześniejszej rejestracji, ani skierowania od lekarza.

POMIAR CIŚNIENIA

 

Pomiar ciśnienia nie wymaga skierowania od lekarza, ani wcześniejszego umówienia się na badanie.

 

Cytologia

 

Cytologia jest to metoda diagnostyczna stosowana przez ginekologów służąca profilaktyce i wykrywaniu stanów przednowotworowych (przedrakowych) i raka

inwazyjnego szyjki macicy. Polega na badaniu narządów rodnych kobiety poprzez wprowadzenie wziernika do pochwy i pobraniu próbki złuszczonego nabłonka

szyjki macicy. Badanie cytologiczne pozwala wykryć zmiany, które zaszły w obrębie szyjki macicy, nawet w bardzo wczesnej fazie. Wykonywane jest na fotelu

ginekologicznym, jest praktycznie bezbolesne i trwa razem z przygotowaniem kilka minut.

 

Jak się przygotować:

 • pobór materiału do badania cytologicznego poprzedza  badanie ginekologiczne, USG transwaginalne i inne badania z pochwy i/lub szyjki macicy np.pobranie posiewów

 • badanie cytologiczne można wykonać najwcześniej 2 dni po zakończeniu miesiączki i najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu – najlepiej w pierwszej połowie cyklu

 • na 4 dni przed badaniem wstrzymaj stosowanie leków i preparatów dopochwowych, jak i  tamponów. W tym czasie nie wykonuj także irygacji (płukania pochwy).

 • przez co najmniej 24 h przed badaniem unikaj stosunków płciowych

 • 24 h przed badaniem cytologicznym nie powinnaś poddawać się badaniu ginekologicznemu, dopochwowemu badaniu USG oraz pobieraniu posiewów ani wymazów z kanału szyjki macicy

 • przeciwskazaniem do wykonania badania jest wystąpienie stanu zapalnego narządu rodnego (mogą o nim świadczyć m.in. upławy). Badaniu możesz poddać się dopiero po wyleczeniu zapalenia.

 

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med