Wytyczne dla pacjenta.

Co każdy pacjent wiedzieć powinien.

W dziale tym przed­sta­wiamy Pań­stwu pod­sta­wowe tematy zwią­zane z udzie­la­niem świad­czeń w pod­sta­wo­wej opiece zdro­wot­nej i opiece specjalistycznej.

Prawo do ochrony zdro­wia oraz prawo do świad­czeń opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nej ze środ­ków publicz­nych to pod­sta­wowe prawa zagwa­ran­to­wane w Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Odpo­wie­dzial­ność za zapew­nie­nie oby­wa­te­lom rów­nego dostępu do świad­czeń opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nej ze środ­ków publicz­nych spada na wła­dze publiczne. Warunki i zakres udzie­le­nia wspo­mnia­nych świad­czeń oraz zada­nia władz publicz­nych w zakre­sie zapew­nie­nia dostępu do nich okre­śla Ustawa. W Usta­wie zde­fi­nio­wane są także zasady i tryb finan­so­wa­nia świad­czeń oraz zasady ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego, któ­rego pod­stawą jest soli­da­ryzm spo­łeczny. Ozna­cza to, że każdy ubez­pie­czony, bez względu na to, jak wysoka jest składka, którą płaci, otrzy­muje takie same świad­cze­nia opieki zdrowotnej.

 

pzu logo logo przyjazna przychodnia logo medicoverlogo luxmed logo enel med